fbpx

Algemene Voorwaarden

The Live Community / Temple of Love

Vennootschap onder Firma The Live Community is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80973191 en is gevestigd aan Anthony Fokkerweg 61 (1059 CP) te Amsterdam.

Artikel 1 - Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en overeenkomsten aangegaan door The Live Community handelend onder de naam Temple of Love (TOL) met betrekking tot het leveren van online diensten. Specifiek zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op het ter beschikking stellen van het online platform waar TOL op plaatsvindt. Voor de presentatie van virtuele stands en de publicatie van aanbiedingen, de inhoudelijke content en workshops voor partners die werkzaam zijn in de liefde en relatie branche en hiervoor benodigde en/of hieraan gerelateerde producten en diensten (hierna de “Producten en Diensten”).

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van TOL, elke overeenkomst tussen TOL en Sponsor en op elke dienst die door TOL wordt aangeboden.
 2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Sponsor de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal TOL aan Sponsor aangeven op welke wijze Sponsor de algemene voorwaarden kan inzien.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met TOL is overeengekomen.
 4. De algemene voorwaarden van de sponsor zijn uitgesloten.
 5. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 7. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
 8. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
 9. In het geval TOL niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

Artikel 3 - Het Aanbod en registratie

 1. Alle door TOL gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
 2. Het aanbod van TOL voor het leveren van TOL diensten zijn vrijblijvend. Een registratie voor deelname door Sponsor is pas bindend en onherroepelijk na acceptatie door TOL. TOL heeft daarbij specifiek het recht om een Sponsor te weigeren wanneer de inhoud of aanbod volgens TOL niet past binnen TOL.
 3. Een via de Website van TOL door de Sponsor aanvaarde aanbieding dan wel registratie is slechts geldig indien de Sponsor hierbij gebruik heeft gemaakt van het op de Website weergegeven digitaal order formulier. Een op deze manier tot stand gekomen overeenkomst is rechtsgeldig zonder dat hiertoe enige nadere schriftelijke bevestiging of ondertekening is vereist.
 4. Sponsor garandeert de bij de registratie verstrekte gegevens en TOL mag van de juistheid hiervan uitgaan.
 5. Aan de offerte of aanbieding kan op geen enkele wijze enig recht worden ontleend indien de diensten waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar zijn.
 6. Het Aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Sponsor in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.
 7. TOL is niet gehouden aan een Aanbod indien sponsor redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Sponsor geen rechten ontlenen.
 8. Elke Overeenkomst die met TOL wordt aangegaan, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met TOL is verbonden.
 9. Het herroepingsrecht van Sponsor is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 5 - Duur van de Overeenkomst

 1. De registratie als Exposant is geldig gedurende de overeengekomen publicatietermijn (hierna de “Publicatieperiode”). Deze Publicatieperiode kan te allen tijde op een door TOL op de Website aangegeven minimumperiode worden gesteld.
 2. De Publicatieperiode bestaat uit drie termijnen: voor, tijdens en na het Live Online Event
 3. Het Live Online Event vindt plaats op zaterdag 17 april 2021van 20.00-00.00 uur
 4. TOL kan besluiten om de datum en het exacte tijdstip van het event te wijzigen als dit door omstandigheden wenselijk dan wel noodzakelijk is.
 5. De Sponsor is verplicht om gedurende de openingsuren online beschikbaar te zijn voor de online bezoekers van de TOL. Online beschikbaar zijn betekent met name, dat een bezoeker van de virtuele stand van Sponsor direct online contact moet kunnen maken met Sponsor
 6. In de periode voorafgaand aan het Live Online event en ten minste twee weken na het Online Live Event is de publicatie van de Sponsor zichtbaar op de website van TOL. Bezoekers kunnen gedurende deze periode informatie en contactgegevens vinden van de Exposant.

 Artikel 6 – Beheer

 1. TOL treedt op als beheerder van de Website en online platform
 2. TOL draagt daarbij zorg voor het gedurende de Publicatieperiode op de juiste wijze publiceren van de door de Exposant aangeleverde informatie.
 3. TOL garandeert tevens dat de Website voldoende capaciteit heeft voor het in redelijkheid te verwachten dataverkeer.
 4. TOL is te allen tijde gerechtigd redelijke wijzigingen door te voeren met betrekking tot de website, het online platform en manier waarop de Producten en Diensten van Sponsor worden gepresenteerd.

Artikel 7 - Verplichtingen Sponsor

 1. Sponsor is verplicht alle door TOL verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat TOL niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van de Sponsor.
 2. TOL is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Sponsor te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is TOL verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door TOL voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
 3. Sponsor verleent TOL toestemming de door haar verstrekte gegevens, waaronder verstaan maar niet beperkt tot haar logo en merknamen te gebruiken ten behoeve van de promotie van het Evenement.
 4. Exposant garandeert dat de door hem of haar voor publicatie aangeleverde informatie en de daarbij aangeboden Producten en Diensten voldoen aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en verder in het algemeen geschikt zijn voor het aangeboden en in redelijkheid te verwachten gebruik. De informatie mag bovendien niet in strijd zijn met de openbare orde, goede zeden en/of anderszins aanstootgevend zijn.
 5. Exposant garandeert dat op alle gedane aanbiedingen redelijke en marktconforme voorwaarden van toepassing zijn welke niet strijdig zijn met de geldende wet- en regelgeving.
 6. TOL heeft als beheerder te allen tijde het recht om informatie en aanbiedingen voor Producten en Diensten welke naar haar mening strijdig zijn met onder 7.4 en 7.5 genoemde garantie te weigeren.
 7. Voor zover de Sponsor Producten en Diensten aanbiedt aan consumenten garandeert de Sponsor dat de klant na totstandkoming van de overeenkomst een wettelijke bedenktijd van ten minste twee weken heeft. Binnen deze termijn kan de klant de overeenkomst schriftelijk ontbinden. Indien de klant op een juiste wijze en binnen de wettelijke termijn gebruikmaakt van zijn recht tot ontbinding wordt de overeenkomst geacht nooit te hebben bestaan. Indien er reeds Producten en Diensten van de Sponosr aan de klant zijn afgeleverd dan is de klant verplicht deze goederen overeenkomstig de instructies van de Sponsor te retourneren. Deze instructies staan vermeld op de Website van de Sponsor.

 

Artikel 8 - Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.
 2. Sponsor dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van TOL.
 3. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Sponsor wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Sponsor uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.
 4. Betaling door de Sponsor dient direct bij inschrijving te geschieden of anders binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien de factuurdatum minder dan 14 dagen voor de dag van het Live Online Event is, dan ten laatste op de dag voorafgaand; dit is 16 april 2021.
 5. Indien geen tijdige betaling plaatsvindt, heeft de Sponsor geen recht op publicatie op de TOL. De Exposant blijft in een dergelijk geval wel verplicht de factuur te voldoen.

Artikel 9 - Incassobeleid

 1. Wanneer Sponsor niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan haar verplichting, is Sponsor van rechtswege in verzuim.
 2. Vanaf de datum dat Sponsor in verzuim is, zal TOL zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 3. Indien TOL meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Sponsor.

Artikel 10 - Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 1. TOL gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Sponsor en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal TOL de betrokkene hierover informeren.
 2. De Sponsor is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van TOL verwerkt worden. TOL staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Sponsor TOL tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
 3. Indien TOL op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 11 - Opschorting en ontbinding

 1. TOL heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien sponsor nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor TOL gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.
 2. TOL is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Sponsor in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Sponsor schriftelijk worden bevestigd.
 3. TOL is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
 4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Sponsor voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Sponsor verplicht om TOL te vergoeden voor elk financieel verlies dat TOL lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Sponsor.

Artikel 12 – Annuleren

 1. Sponsor is te allen tijde gerechtigd zijn of haar registratie als Sponsor schriftelijk. De annuleringskosten bedragen 50% indien wordt geannuleerd binnen 7 dagen na factuurdatum en meer dan 14 dagen voor het Live Online Event plaatsvindt.
 2. Als niet aan de voorwaarden van 12.1 wordt voldaan bedragen de annuleringskosten 100%. Er zal alsdan geen restitutie van de betaalde prijs plaatsvinden en nog niet betaalde bedragen blijven verschuldigd

Artikel 13 - Overmacht

 1. TOL is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmacht situatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van TOL wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van TOL, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Sponsor of diens derden aan TOL zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van (werknemers van) TOL of door haar ingeschakelde derden en (vii) overige situaties die naar het oordeel van TOL buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Sponsor worden betaald. TOL is niet verplicht om Sponsor te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

Artikel 14 - Beperking van aansprakelijkheid

 1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van TOL alleen geacht te bestaan indien TOL dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.
 2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van TOL, is TOL uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Sponsor TOL binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en TOL deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat TOL in staat is om adequaat te reageren.
 3. Indien het verrichten van Diensten door TOL leidt tot aansprakelijkheid van TOL, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Sponsor geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens TOL. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.
 4. TOL sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. TOL is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
 5. Sponsor vrijwaart TOL voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Sponsor aan een derde is geleverd en mede bestond uit door TOL geleverde Diensten, tenzij Sponsor kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van TOL.
 6. TOL staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens TOL verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

Artikel 15 - Geheimhouding

 1. TOL en Sponsor verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Sponsor aan TOL bekend gemaakt is en/of op andere wijze door TOL is verkregen.
 2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door TOL opgestelde adviezen, rapportages, ontwerpen, werkwijze en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Sponsor. Het is Sponsor uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Voorts betracht TOL steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Sponsor verstrekt.
 3. Indien TOL op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en TOL zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is TOL niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Sponsor geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.
 4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door TOL aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van TOL vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Sponsor zal TOL vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van TOL is verspreid.
 5. De geheimhoudingsverplichting leggen TOL en Sponsor ook de door hen in te schakelen derden op.
 6. Bij overtreding van hetgeen bepaald is in dit artikel is Sponsor aan TOL een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van €10.000,- en een boete van €500,- voor elke dag dat de overtreding voortduurt. Dit laat het recht van TOL onverlet om een schadevergoeding, van welke aard ook, vorderen.

Artikel 16 - Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle IE-rechten en auteursrechten van TOL waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle ontwerpen, modellen, rapportages en adviezen berusten uitsluitend bij TOL en worden niet overgedragen aan Sponsor tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 2. Het is de Sponsor verboden om alle stukken waarop de IE-rechten en auteursrechten van TOL rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van TOL.
 3. Het is Sponsor verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van TOL rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.
 4. Elke inbreuk van Sponsor op de IE-rechten (en auteursrechten) van TOL, wordt bestraft met een eenmalige boete ter hoogte van € 10.000,- euro en een boete van € 500,- euro voor elke dag dat de inbreuk voortduurt. Dit boetebeding laat onverlet de mogelijkheid van TOL om schade te vorderen.

Artikel 17 - Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Sponsor is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan TOL verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan TOL zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.
 2. Sponsor vrijwaart TOL van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.
 3. Sponsor vrijwaart TOL voor alle aanspraken van Sponsor en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Sponsor, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele subsidies en/of toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
 4. Sponsor vrijwaart TOL voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Sponsor, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Sponsor verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Sponsor jegens derde(n).
 5. Indien Sponsor elektronische bestanden, software of informatiedragers aan TOL verstrekt, garandeert Sponsor dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 18 - Klachten

 1. Indien Sponsor niet tevreden is over de service van TOL of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Sponsor verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Sponsor voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil TOL de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. TOL zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 19 - Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen TOL en Sponsor is Nederlands recht van toepassing.
 2. TOL heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Sponsor hiervan op de hoogte stellen.
 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen TOL en Sponsor, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Noord-Holland, locatie Amsterdam tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

Amsterdam, 1 maart 2021